GALERİ

Açılış Etkinliği
AB-Finans Grubu SKUp Toplantısı
Efpose

SKUp İZMİR (SUMP İZMİR)'e GENEL BAKIŞ

Katılımcı bir yaklaşım ile geliştirilen bu aracın unsurları içinde, İzmir’de sürdürülebilir Kentsel Ulaşım için mevcut durum analizi, uzun vadeli vizyon, net ve açık hedefler ve amaçlar, gelecek senaryoları, etkili önlem ve aksiyon paketleri ile bütçe, finansal opsiyonlar ve izleme stratejileri bulunmaktadır.

2050 Hareketlilik ve Trafik Gelişimi Hedefleri
İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı, İzmir’de 2050 yılına kadar hareketlilik ve trafik gelişimi için ölçülebilir hedefler ve kılavuzlar tanımlayacaktır. Bunlara ek olarak, bu hedeflere bisiklet, toplu taşıma, park etme, trafik güvenliği gibi farklı alanlarda ulaşılabilmesi için somut tedbirler belirleyecektir.

Tüm ulaşım modlarına bütünsel bir yaklaşım

SKUp İzmir’i özel kılan nitelik, yaya, bisikletli ulaşım, toplu taşıma, taşıt trafiği ve raylı sistem gibi tüm ulaşım modlarını ve trafik emniyeti, kentsel gelişim, iklim tedbirleri, hava kirliliği, çevre dostu şoförler, yeni hareketlilik türleri ve dijitalleşme gibi harektliliği ilgilendiren tüm diğer konuları bütünsel bir yaklaşımla ele almasıdır.

Efpose
SKUp İZMİR NELERİ HEDEFLİYOR?

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen SKUp İzmir’in hedefinde İzmir halkı ve paydaşlar var!

Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek olan SKUp İzmir’in her aşaması katılımcı bir yaklaşımla geliştirilecek, hem sektör temsilcileri hem de vatandaşların yakın teması ile geri bildirimleri alınacaktır.

İzmir Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı İzmir için neleri hedefliyor?

• Daha iyi bir yaşam kalitesi için İzmir halkının ve İzmir’deki kurumların hareketlilik ihtiyaçlarının karşılanması
• Günümüzün ve geleceğin hareketliliğinin mevcut ve olası zorluklarınının tespiti ve bu zorlukların aşılması
• İzmir ve İzmir’i çevreleyen ekosistemin birbirine bağlanması
• AB destekli ulusal ve öncü bir kılavuz olması

Efpose
Sözleşme Makamı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Avrupa Birliği (AB) tarafından, AB üyeliğine hazırlık sürecindeki ülkelere, üyeliğe yönelik yapacakları siyasi, kurumsal, sosyal ve ekonomik reformlara destek vermek ve Birlik standartlarına erişebilmelerine yardımcı olmak üzere Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) olarak adlandırılan araç aracılığıyla hibe fonlar sağlanmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı IPA fonlarının ulaştırma sektörüne ayrılan bölümünün yönetilmesinden sorumlu olup, Avrupa Komisyonu tarafından içeriği ve finansmanı onaylanan bir program çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

AB'ye uyumun nasıl sağlanacağı, hangi konulara öncelik verileceği, bütçenin bu öncelik verilen alanlarda nasıl paylaştırılacağı, hangi projelerin ya da ne tip projelerin finanse edileceği, başarılı addedilebilmek için gerekli olan ölçülebilir sonuçların neler olduğu ve programın tanıtım ve görünürlüğünün sağlanması için neler yapılacağının açıklandığı “Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı” adı verilen bu program kısaca “USOP” olarak ifade edilmektedir.

USOP yaklaşık yirmi yıldır AB ile ortak olarak çalışmakta, Türkiye’de AB standartları ile uyumlu, rekabetçi, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde USOP altında gerçekleştirilen projeler ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir:

• Ulusal ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmak,

• Ulaşım sisteminin verimliliğini artırmak,

• Hem ulusal hem de kentsel düzeylerde bireysel ulaşımdan sürdürülebilir, erişilebilir ve kapsayıcı toplu taşıma biçimlerine geçişi teşvik etmek,

• Türk ulaştırma sektörü müktesebatının AB ulaştırma müktesebatı ile aşamalı bir şekilde uyumlaştırılması yoluyla Türkiye’nin ulaştırma alanında AB’ye entegrasyonunu güçlendirmek,

• Türkiye’nin ulaştırma sektöründe AB, ulusal ve uluslararası finansmanının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı yönetiminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı desteklemek.

İzmir SKUp projesi de USOP çatı programı altında gerçekleştirilen bir projedir.

USOP, Türkiye’nin çeşitli bölgelerini kapsayan sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarına, daha yaşanabilir ve daha kaliteli kentlerin yaratılma aşamasına destek vermektedir. Bu sayede hava ve gürültü kirliliğini, sera gazı emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltmayı, halk sağlığını geliştirmeyi ve yol güvenliğini artırmayı desteklemektedir. USOP ve diğer USOP projeleri hakkında daha fazla bilgi için https://ipa.uab.gov.tr/ ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Efpose
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ULAŞIM PLANI (SKUp) NEDEN ÖNEMLİ?

Ulaşım sektörü şehirdeki toplam salım hacminde büyük yer kaplıyor!

Stratejik ticari konumu İzmir’i Türkiye’nin en başarılı ve kazançlı şehirlerinden bir tanesi haline getirmektedir. Ancak bu avantaj aynı zamanda, şehir genelinde ve fonskiyonel kentsel alanda ulaşım kaynaklı farklı sorunları da beraberinde getirmektedir. Ulaşım sektörü, toplam salım hacminin içindeki %23,1’lik payı ile şehirdeki salımın ikinci en büyük kaynağıdır.

İzmir: Ege Denizi’nin en büyük limanı ile Avrupa, Ortadoğu ve Asya deniz ticaret rotalarının kesiştiği bir kavşak

Avrupa, Ortadoğu ve Asya deniz ticaret rotalarının kesiştiği bir kavşak olma özelliğine sahip olan İzmir, Ege Denizi’nin en büyük limanı olma özelliği ve bu stratejik konumu ile Türkiye’nin en kazançlı ve başarılı şehirlerinden bir tanesi konumundadır. Tüm bunlara ilave olarak İzmir, diğer büyük şehirlere olan karayolu, demiryolu ya da havayolu bağlantıları ile ülkenin en önemli ulusal bağlantı noktalarından bir tanesidir.

Büyüyen ve gelişen İzmir’in karşılaştığı sorunlar

Büyüyen ve gelişen bir şehir olan İzmir, trafik sıkışıklığı, ev ve işyeri arasındaki uzayan seyahat süreleri, park alanı yetersizliği, kısıtlı toplu taşıma imkanları, bisiklet ulaşımı için tamamlanmamış altyapılar, artan çevre kirliliği ve enerji tüketimi ile gündeme gelmektedir.

Karşılaşılan bu zorluklar ve Türkiye’nin ulusal strateji ve hedefleri, insan merkezli ve sürdürülebilir kalkınmayı İzmir için zorunlu hale getirmektedir. Buradaki kilit unsur, İzmir’in kentsel düzenine uyacak çevredostu bir hareketlilik yol haritasının nasıl oluşturulacağıdır.

SKUp İzmir, yepyeni bağımsız bir plan yaratmak yerine, entegrasyon, katılım ve süregelen değerlendirmelere özel dikkat göstererek mevcut planlama uygulamaları ve politikalarının üzerine inşa edilecektir.

Efpose
BİRİMLER ARASI ÇALIŞMA GRUBU (BAÇG)

SKUp İzmir Yönetişim Mekanizması

SKUp İzmir İzleme Komitesi, planın başarılı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi için eylemleri ve proje adımlarını denetleyecektir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bölümlerden oluşan Birimler Arası Çalışma Grubu ise kurumsal seviyede bütüncül bir yapı oluşturacak ve proje izleme faaliyetlerini yürütecektir.

Efpose
ÇALIŞMA ZİYARETİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aralarında Ulaşım Dairesi Başkanının da bulunduğu bir heyet eşliğinde ikinci çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Çalışma ziyaretinde Köln, Düsseldorf, Amsterdam, Rotterdam ve Uttrecht kentlerinde başta belediyeler olmak üzere sürdürülebilir ulaşım üzerine çalışmalar yürüten pek çok kurumla toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılar sırasında biz de İzmir'de yürüttüğümüz SKUp İzmir projemiz hakkında bilgiler paylaştık.